Vize, mise a hodnoty Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické, Opava, p. o.

VIZE: Zažij víc než školu!

Školu systematicky propojujeme s praxí i akademickou půdou. Učení zkušenostmi a prostřednictvím projektových dní ve škole i mimo ni směřuje nad pojetí školy v tradičním smyslu slova. Pedagogové školy se učí novým trendům a zvyšují svou kvalifikaci, aby žákům atraktivním způsobem prezentovali učivo a vedli je k aktivnímu učení se. Podporujeme exkurze, tandemovou výuku i odborné a kulturní exkurze.

MISE:

Jsme tady pro žáky, abychom jim otevírali cestu za poznáním všeobecného vzdělání, ekonomie, logistiky i příbuzných věd. Respektujeme každého žáka a vedeme ho k tomu, aby na sobě mohl pracovat a rozvíjet se. Vedeme žáky k respektu k ostatním lidem a ke zvnitřnění si hodnot tolerance, humanity a podnikavosti. Spolupracujeme s firmami a zahraničními subjekty, abychom svým žákům předávali poznatky odpovídající aktuálním odborným i zahraničním trendům.

HODNOTY: Respekt – Spolupráce – Podnikavost a praxe – Zahraniční zkušenosti

1. Respekt

Učitelé, žáci i další pracovníci školy se vzájemně respektují, mohou projevit svůj názor, ale neosočují a neponižují se.

Zaměstnanci školy si uvědomují, že jsou tady pro žáky a přistupují k nim s pedagogickým taktem a úctou, vnímají je jako partnery, s nimiž společně pracují na jejich rozvoji, a to jak profesním, tak osobnostním.

Učitelé jednají v souladu s Etickým kodexem chování učitele.

Podporujeme individuální přístup ke každému žákovi a spolupracujeme se školskými poradenskými pracovišti, žáky vedeme k odpovědnosti.

Poznámka: Etický kodex učitele (ucitelskykodex.cz)

2. Spolupráce

Škola vnímá jako nezbytné spolupracovat se zákonnými zástupci žáků, ti se na školu i jednotlivé pedagogy mohou obrátit nejen o třídních schůzkách, ale i v průběhu školního roku. Mohou využít služeb školního metodika prevence, kariérního i výchovného poradce.

Škola podporuje spolupráci s aktéry na trhu práce pro zajištění kvalitních praxí, ale i pro zajištění transferu aktualit z praxe do vzdělávacích programů.

Za žádoucí považujeme spolupráci školy s absolventy, jejich zpětná vazba může poskytnout cenné náměty pro rozvoj našich studijních oborů.

Podporujeme vzájemnou kolegiální spolupráci pedagogů a jejich profesní růst.

3. Podnikavost a praxe

K podnikavosti žáky vedeme nejen ve výuce teoretických předmětů, ale také v odborných praxích, předmětech fiktivních firem a aplikované ekonomie. Pravidelné odborné exkurze, setkávání s odborníky ve výuce a při projektových dnech jsou zárukou vysoké kvality našich studijních programů.

4. Zahraniční zkušenosti

Díky mezinárodní spolupráci a realizaci projektů odborných stáží programu Erasmus+ spolupracujeme se školami a firmami z různých států Evropy. Za samozřejmé považujeme našim žákům umožnit získat odborné zkušenosti v zahraničí. V zahraničí čerpají zkušenosti i pedagogové, ti nové poznatky implementují ve své výuce.

Zřizovatel

logo zřizovatel

Organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Jsme fakultní škola

Kontakty

  • Telefon sekretariát: 553 759 160
  • Telefon domov mládeže: 730 584 789 (T-Mobile)
  • Email (sekretariat): office@oa-opava.cz
  • Email (ředitel): kyjovsky@oa-opava.cz
  • Datová schránka ID: 7qafcft

Důležité odkazy

Adresa školy

  • Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
  • Hany Kvapilové 1656/20, 746 01 Opava
  • IČO: 47813083
  • REDIZO: 600017257