Proč studovat u nás?

V oblasti nabídky maturitních oborů jsme největší školou v Opavě.

Absolventi jsou připraveni na nové podmínky tohoto tisíciletí.

Naše obory - cesta na vysokou školu.

Možnosti studia

Baťova manažerská olympiáda 2016

Dne 12. dubna 2016 se na naší škole ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečnil 8. ročník Baťovy manažerské olympiády.

Z naší školy se jí zúčastnilo 22 žáků třetích ročníků. Nejúspěšnějším z nich se stal Jiří Veverka ze třídy 3. D, který se z celkového počtu 2 407 účastníků ze 109 středních škol České a Slovenské republiky dostal do finále mezi 100 nejlepších řešitelů. Test byl rozdělen do 5 oblastí: matematika a logika, všeobecný ekonomický přehled, ekonomie, management a marketing a anglický jazyk.

Číst dál: Baťova manažerská olympiáda 2016

Výsledky přijímacího řízení 2016 - 1. kolo

Možnost osobního vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí 

V době od 25. 4. 2016 13:00 hod do 27. 4. 2016 12:00 hod (v časech od 7:15 - 12:00, 12:30 - 15:00) bude možné vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátě školy a to zákonným zástupcem uvedeným na přihlášce (nutno předložit OP). Po tomto datu budou předána rozhodnutí k přepravě České poště.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 – 1. kolo

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů

Upozornění pro přijaté uchazeče

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení (vyvěšení) rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno poštou. (§60a odst. 6 zák. 561/2004 Sb.)

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle §60a odstavce 6 zák. 561/2004 Sb., zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. (§60a odst. 7 zák. 561/2004 Sb.)

Upozornění pro nepřijaté uchazeče

Odvolání podávejte po vyzvednutí písemného rozhodnutí.

Vzor odvolání pro nepřijaté uchazeče

http://www.oa-opava.cz/images/soubory/odvolani2013.doc 

 

Šerlog 2016

Říká se, že kdo hledá, najde. Pravda, někdo všechno, jiný méně. A tak tomu bylo i tentokrát. Tři z 32 účastníků soutěže získali po 20 bodech, a tak o pořadí rozhodla rychlost odevzdání řešení.

Porota a ředitel školy, pod jehož záštitou se soutěž konala, blahopřejí třem nejlepším:

1. Klára Havlíčková, 2. A
2. Tomáš Váňa, 2. C
3. Miluše Kempná, 1. A

Vítězové byli odměněni knižními poukázkami v hodnotě 400,- Kč, 300,- Kč a 200,- Kč financovanými SRP. Ostatním děkujeme za účast a pěkné výkony a věříme, že i příště si rádi zasoutěžíte.

Vlaďka Navrátilová

Krajské kolo soutěže v grafických předmětech

Dne 22. března 2016 se konalo v Ostravě krajské kolo soutěže v grafických předmětech (psaní na PC apod.), kterého se zúčastnili žákyně 2. C Tereza Tomanová a žák 1. D Daniel Ondrašík. V disciplíně Psaní na klávesnici získal 1. místo Daniel Ondrašík výkonem 515 čistých úhozů za minutu a 3. místo získala Tereza Tomanová výkonem 489 čistých úhozů za minutu. Tato žákyně ještě získala 1. místo v disciplíně Korektura textu. Oběma blahopřejeme a těšíme se na jejich další úspěchy! 

38. ročník SOČ

Dne 21. 3. 2016 se konalo na Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě školní kolo 38. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). Soutěžící po půlroční snaze sepsali na zvolené téma z osmnácti oborů práci, kterou následně obhajovali před hodnotící porotou.

Číst dál: 38. ročník SOČ

Strana 1 z 7


zřizovatel

Organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Přihlásit uživateleDomov mládeže

Domov mládeže
Domov mládeže je zařízením kolektivního typu, ve kterém jsou ubytováni studenti Obchodní akademie, středních odborných škol, středních odborných učilišť a vyšších odborných škol, chlapci i dívky.

Učebny Hany Kvapilové

Učebny Hany Kva...
Učebny jsou vybavené výpočetní technikou z projektu Digitální škola. Díky realizaci tohoto projektu zvýšila škola svou atraktivitu pro budoucí uchazeče a došlo k posílení komunitní role školy.

Učebny Otická

Učebny Otická
Učebna informatiky je vybavena sedmnácti počítači, tiskárnou, skenerem, dataprojektorem a dotykovou tabulí SMART Board pro zajištění plně interaktivní výuky. Další učebny.